Regulamin sklepu

Opublikowano:

PRZEDMIOT REGULACJI

 

1.1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży – zwany dalej Regulaminem - ma zastosowanie do ofert wystawianych za pośrednictwem serwisu www.allnet24.pl w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej sprzedającego prowadzonej pod firmą: ALLNET ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mełgiewska 9E, 20-209 Lublin, NIP 9462681571 REGON 380500774, Ewidencja działalności prowadzona przez Prezydenta miasta Lublin, e-mail: powiadomienia@all-net.com.pl, telefon (81) 463 42 76, zwanego dalej Sklepem.

 

1.2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków prowadzenia przez Sklep sprzedaży oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.allnet24.pl, w tym w szczególności: określenie praw i obowiązków uczestników ofert, reguł związanych z zawieraniem i realizacją umów zawieranych na odległość oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

 

1.3. Postanowienia Regulaminu w zakresie przedmiotu umowy nie mają zastosowania dla danego zamówienia w zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z jednoznaczną treścią zamieszczoną w opisie oferty.

 

1.4. Składanie Zamówień jest możliwe poprzez funkcje serwisu www.allnet24.pl. Komunikacja Klientów ze Sklepem odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, a także za pomocą aktualnie dostępnych mechanizmów lub formularzy kontaktowych udostępnionych przez serwis www.allnet24.pl.

 

ZASADY PROWADZENIA OFERT

 

2.1. Sklep prezentuje oferty sprzedaży posiadanego asortymentu wystawiając ogólnodostępne oferty w serwisie www.allnet24.pl. Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, z wyłączeniem okresu przerw technicznych przeprowadzanych w serwisie  www.allnet24.pl lub przerw inwentarzowych powadzonych przez Sklep.

 

2.2. Przedmiotem transakcji sprzedaży są legalnie wprowadzone na rynek polski oraz dopuszczone do obrotu towary. Informacja o producencie lub importerze danego towaru znajduje się w opisie aukcji, podobnie jak inne informacje, o ile są wymagane przez odrębne przepisy.

 

2.3. Każda oferta zawiera opis przedmiotu oferty określający jego istotne właściwości oraz stan, jak również warunki finansowe oferty, tj. w szczególności cenę – obejmującą wszystkie jej składniki - oraz dodatkowo wskazuje koszty dostawy, które są uzależnione od wybranego przez kupującego sposobu płatności i dostawy. Wszystkie ceny podane na aukcjach są cenami brutto, a kwoty wyrażane są w złotych polskich (PLN).

 

2.4. Standardowym sposobem płatności za zakupiony towar lub usługę jest dokonanie przez kupującego przelewu na rachunek bankowy Sklepu o numerze 28 1140 2004 0000 3202 7804 3374, ewentualnie także płatność za pobraniem. Oferta może przewidywać w swojej treści inne formy płatności.

 

2.5. Warunki określone w ofercie są wiążące dla Sklepu przez cały czas trwania oferty.

 

2.6. Sklep udziela odpowiedzi na kierowane drogą mailową dodatkowe zapytania dotyczące ofert.

 

2.7. Zmiany i uzupełnienia treści ofert dopuszczalne są na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

OBOWIĄZKI STRON

 

3.1. Kupujący, który dokonał zakupu zobowiązany jest do zapłaty ceny wynikającej z tej oferty wraz z kosztami dostawy uzależnionymi od wybranej opcji dostawy, zaś Sklep zobowiązany jest do wydania rzeczy objętej przedmiotem aukcji.

 

3.2. Zmiana warunków umowy wymaga zgody obu stron, a w przypadku zmian w ilości i rodzaju zakupionego asortymentu lub trybu dostawy, które mają wpływ na zwiększenie ceny lub kosztów wysyłki - w szczególności w razie wniosku o dokonanie ubezpieczenia przesyłki -  zmiana wymaga dokonania odpowiednich dopłat przez kupującego.

 

3.3. Płatności za nabyte w Sklepie towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych w opisie oferty. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

3.4. Klient dokonujący zakupu oferowanych przez Sklep produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych  faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

 

ZAWARCIE UMOWY

1.1. Przed złożeniem zamówienia, kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

 

1.2. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, kupujący zostaje skierowany do zapewnionego przez system Comarch formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia: adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 

1.3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

 

1.4. Treść zawartej pomiędzy Sklepem a kupującym umowy sprzedaży określona jest przez treść danej oferty oraz postanowienia Regulaminu.

 

1.5. Na adres mailowy kupującego wysyłane jest za pośrednictwem systemu SKlepu potwierdzenie zawarcia umowy wraz z informacją o warunkach realizacji i treści zawartej umowy.

 

1.6. Umowy będące rezultatem prowadzonych aukcji są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.

 

DOSTAWA TOWARU

2.1. Spośród dostępnych opcji dostawy wskazanych w ramach danej oferty kupujący wybiera tryb dostawy i informuje o tym wyborze Sklep za pośrednictwem formularza pozakupowego, poczty, e-mail lub telefonicznie.

 

2.2. Wskazane w ofercie kwoty określające koszty wysyłki dotyczą jedynie dostaw na terenie Polski. Wysyłka towaru poza granice kraju wymaga odrębnych ustaleń co do możliwości jej dokonania oraz kosztów takiej wysyłki.

 

2.3. Wysyłka zakupionego towaru następuje w dni robocze, w terminie od 24 do 48 godzin liczonych - w zależności od wyboru formy dostawy - od daty poinformowania Sklepu przez kupującego o wyborze przesyłki pocztowej za pobraniem lub od daty uznania rachunku Sklepu wpłatą pełnej należności wynikającej z zawartej umowy (cena i koszty dostawy).

 

2.4. W sytuacji, gdy Sklep jest obowiązany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, a niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 

2.5. Przesyłki są ubezpieczane jedynie na wniosek kupującego i pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty równej dodatkowym kosztom ubezpieczenia.

 

2.6. Przesyłki pakowane są w sposób zapewniający ich bezpieczny transport, co uwarunkowane jest uprawnieniem przewoźnika do odmowy przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.

 

2.7. Jeżeli w trakcie transportu dojdzie z winy przewoźnika lub osoby trzeciej do zdarzenia, które może mieć wpływ na realizację umowy Sklep oraz kupujący będą współpracować w ramach ustalania i udokumentowania skutków tego zdarzenia oraz zobowiązani są do dochowania należytej staranności podejmowanych działań.

 

2.8. W przypadku stwierdzenia przez kupującego, że otrzymana przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, kupujący jest uprawniony zażądać dokonania przez przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

2.9. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie kupującego, które może być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

2.10. Realizacja uprawnień wskazanych w pkt 2.7 – 2.9 nie ma wpływu na przewidziane prawem uprawnienia konsumentów.

 

NOTA PRAWNA

3.1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy zawarte na stronach oferty – w szczególności opracowany przez Sklep układ i treść opisu oferty, jak również hasła i slogany reklamowe, a także wykonane przez Sklep zdjęcia towarów - stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione.

 

3.2. Treść niniejszego Regulaminu również stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż internetową.

 

3.3. Naruszenie przysługujących Sklepowi autorskich praw majątkowych uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności obejmuje to żądanie naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

 

3.4. Firma Sklepu podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Podmiot, który w prowadzonej ze sklepem korespondencji, wystawionym komentarzu lub innej aktywności prowadzonej w ramach i poza Allegro zniesławi lub pomówi osoby fizyczne zaangażowane w prowadzenie Sklepu lub też naruszy lub zagrozi naruszeniem renomy lub firmy Sklepu, naraża się na konsekwencje prawne objęte przepisami prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

3.5. Sklep zastrzega sobie uprawnienie do podejmowania przepisanych prawem działań nakierowanych na sankcjonowanie czynów niedozwolonych określonych w pkt 3.4. W zakresie ochrony firmy Sklepu obejmuje to w szczególności uprawnienie do żądania zaniechania bezprawnego działania, usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

 

3.6. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez Sklep w ramach aukcji jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Dla prawidłowego odczytu treści ofert Sklepu konieczne jest posiadanie systemu Windows XP lub nowszego albo systemu z rodziny Linux, jak również przeglądarki w wersji co najmniej: Internet Explorer v.8, Mozilla Firefox v.2, Opera v.10, Google Chrome v.6 – albo oprogramowania równorzędnego pod względem wydajności i specyfikacji technicznej.

 

4.2. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem systemu sprzedażowego Comarch i z wykorzystaniem zapewnianych przez Comarch usług świadczonych drogą elektroniczną. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju i zakresu oraz warunków świadczenia tych usług, jak również tryb związanego z nimi postępowania reklamacyjnego określa Regulamin firmy Comarch.

 

4.3. Sklep nie ponosi wobec kupujących odpowiedzialności za niezawinione przez niego skutki błędów, nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu systemu Comarch oraz innych niezwiązanych ze Sklepem podmiotów świadczących na zlecenie kupującego usługi dotyczące obsługi transakcji.

 

4.4. Przetwarzanie danych osobowych kupującego dokonywane jest przez Sklep wyłącznie dla potrzeb realizacji zawartej umowy i w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

4.5. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla zmiany wzorców umownych w Kodeksie cywilnym. Zmiana Regulaminu może w wynikać w szczególności ze zmiany stanu prawnego, rozwiązań technicznych stosowanych w Sklepie lub zmian, bądź potrzeb organizacyjnych, asortymentowych lub biznesowych dotyczących Sklepu.

 

4.6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na dany towar nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy.

 

4.7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie i treści danej oferty zastosowanie mają postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Treść aktów prawnych jest dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/ .

 

4.8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.